George & Bobs     

Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid George & Bobs GmbH. (Hierna GnB)

Alle door GnB gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Eerst door de schriftelijke (order)bevestiging van GnB of door feitelijke uitvoering door GnB komt de overeenkomst tot stand. Wijzigingen van opdrachten binden GnB slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door GnB zijn bevestigd c.q. feitelijk door GnB zijn uitgevoerd.

Levertijden

Overeengekomen levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij zulks uitdrukkelijk is  overeengekomen. In geval van een niet tijdige prestatie dient GnB derhalve schriftelijk per aangetekende post in gebreke te worden gesteld, alvorens GnB in verzuim raakt.

Prijzen

GnB is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. Indien de wederpartij van GnB een particulier is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) is die particulier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als de prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.

 

Terug